ALGEMEEN PRIVACYBELEID

 1. MOOD – Liesbet Willems gedraagt zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Liesbet Willems, Burgemeester Stroobantlaan 15, 2350 Vosselaar.
 3. MOOD – Liesbet Willems verzamelt persoonsgegevens (e-mailadres en naam) van zijn deelnemers en/of geïnteresseerden via WordPress en Mailchimp voor het beheren van een e-maillijst. Deze wordt gebruikt voor het uitsturen van nieuwsbrieven, het informeren over events of andere aankondigingen. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden nooit met derden gedeeld. De gegevens komen in de lijst indien de participant zichzelf inschrijft via de website of een evenement via de website heeft geboekt. Gegevens wijzigen of verwijderen uit deze lijst kan ten alle tijde op eenvoudig verzoek. Uitschrijven kan altijd via een link onderaan de mails die men via Active campaign ontvangt van ‘MOOD’.
 4. MOOD – Liesbet Willems verzamelt uitgebreidere persoonsgegevens indien een deelnemer zich inschrijft voor een evenement via de website. Deze gegevens kunnen vernietigd worden op eenvoudig verzoek.
 5. MOOD – Liesbet Willems kan tijdens events foto’s (laten) nemen en video opnames (laten) maken. Deze kunnen door MOOD – Liesbet Willems gebruikt worden ter informatie, voor promotie- en opleidingsdoeleinden op sociale media, de website, in brochures, nieuwsbrieven, publicaties en pers.
 6. MOOD – Liesbet Willems maakt op zijn website mogelijk gebruik van cookies die erbij helpen de website optimaal te laten functioneren. Als bezoeker kan het gebruik van cookies geweigerd worden via browserinstellingen.

MOOD – Liesbet Willems (0678 77 31 38, eenmanszaak) is verantwoordelijk voor het ‘MOOD feelgood’ brand. 

Vragen? Contacteer ons via liesbet@moodfeelgood.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik ben :  Mevrouw Liesbet Willems (handelend onder de handelsnaam MOOD), met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Burgemeester Stroobantlaan 15 en ondernemingsnummer 0678.773.138. 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt. 
 3. Dienstverlener: mevrouw Liesbet WILLEMS of MOOD
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij één van de trajecten of één van de andere producten. 
 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mezelf   
 8. Praktijkadres: Burgemeester Stroobantlaan 15, 2350 Vosselaar  
 9. Producten: workshops, training, trajecten, …  
 10. (10)Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 11. (11)Website: www.moodfeelgood.be 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze, aanbiedingen via de website, workshops, overeenkomsten, diensten en producten (al dan niet via de website), en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website.   

De prijzen worden uitgedrukt in euro. 

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het geldende aanbod is het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, m.a.w. het aanbod aanvaardt. 

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.  

Het is ook steeds mogelijk om cash te betalen met goedkeuring van de Dienstverlener. 

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE ONLINE VERKOOP VAN PRODUCTEN  

Artikel 4 –   Herroepingsrecht

4.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

4.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte schema’s, dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. 

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Wanneer de klant tickets aankoopt voor een workshop die start binnen de termijn van het herroepingsrecht, erkent de klant uitdrukkelijk dat zij afstand doet van haar recht hierop. 

Artikel 5 – Uitoefening van het herroepingsrecht

5.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

5.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

5.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

5.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

5.6. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

5.7. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 6 – Levering

6.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres of e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

6.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

6.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland. De online producten kunnen wereldwijd worden aangekocht. 

Artikel 7 – Betwistingen 

De klacht is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de maand na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

DEEL 3- BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE THERAPIE, COACHING EN MENTORSHIP 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

8.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten aan. Een oplijsting hiervan worden gevonden op de website van de Dienstverlener. 

8.2. De Dienstverlener biedt o.a. psychologische begeleiding en mentorship. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. 

De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op de vestiging van de Dienstverlener of online.  

De Dienstverlener heeft wel het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Klant noodzakelijk is. 

De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener. 

8.3. Tijdens een therapeutisch traject of mentorship zal de Dienstverlener in overleg met de Klant meedelen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden. 

8.4. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant. 

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 

Deelname is steeds op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. De cliënt blijft steeds aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen, acties en de eventuele gevolgen hiervan. 

8.5. Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

8.6. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

8.7. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

8.8. Indien de Klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend van € 50.  

Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de Dienstverlener de annulatie ontvangst per e-mail of telefoon. 

Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal zij haar beurt verliezen of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend. `

Wanneer de klant te laat komt op de afspraak, wordt de sessie niet verlengd. De klant dient in dit geval nog steeds de volledige sessie betalen. 

8.9.  In het geval van voor onvoorziene omstandigheden (o.a. ziekte) heeft Dienstverlener de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 9 – Tarieven en betalingen  

9.1. De tarieven staan omschreven op de website of kunnen telefonisch of via e-mail worden aangevraagd.  

9.2. M.b.t. trajecten: De klant heeft de keuze om ofwel de volledige som onmiddellijk te betalen ofwel via maandelijkse betalingen. De klant en de Dienstverlener zullen steeds dit op voorhand bespreken. 

De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooruitbetaald. De eerste maand van de overeenkomst zal bij aanvang een gedetailleerde afrekening worden opgemaakt en gefactureerd, betrekking hebbende op de periode vanaf het ingaan van de overeenkomst tot de eerstvolgende 5e van de maand, vanaf wanneer de SEPA-domiciliëring van toepassing wordt of de verdere facturatie van het maandelijks lidmaatschapsgeld die telkens op de 5e van elke maand wordt opgemaakt en onmiddellijk betaalbaar is. 

9.3. M.b.t. sessies:  De klant kan opteren om opwel steeds na afloop van de sessie te betalen via bancontact, cash of via overschrijving. Daarnaast is er ook de optie om per maand te betalen.

9.4. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de dienstverlener gerechtigd om haar diensten stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

9.5. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien de Dienstverlener dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is de Dienstverlener gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 

9.6.  Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de klant steeds de betaling in cash verrichten of via overschrijving.  Wanneer er wordt gekozen om met overschrijving te betalen verplicht de klant zich ertoe om deze overschrijving uit te voeren binnen de 5 dagen na de sessie. 

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 10 – Duurtijd en verlenging van de overeenkomst 

De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject.  De klant kan kiezen voor eenmalige sessies ofwel een trajectvorm. 

Artikel 11 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

11.1. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. 

11.2. De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. 

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling. 

11.3. Een (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst door de Klant is enkel en alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. Eventueel wordt de overeenkomst opgeschort zolang de medische aandoening aansleept. 

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

12.1. Overmacht 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

12.2. Relaties met derden 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

12.3. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden. 

Artikel 13- Intellectuele eigendomsrecht 

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

13.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

13.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

13.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, aangaan van een overeenkomst of het aankopen van een product van de Dienstverlener, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

14.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

14.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. 

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.